Sopimusoikeus

Sopimusoikeudella tarkoitetaan varallisuusoikeuteen kuuluvaa oikeudenalaa, joka käsittelee sopimuksia. Sopimus on tärkein varallisuudensiirron välinen ja keskeisin oikeudellinen konstruktio tilanteessa, jossa osapuolet haluavat yhteistuumin muuttaa keskinäisiä oikeussuhteitaan. Käytännössä tällaisia sopimuksia voivat olla muun muassa kiinteistökauppakirja ja muu kauppakirja, hallinnajakosopimus, lahjakirja, velkakirja, työsopimus, vuokrasopimus, osakassopimus, yrityskauppaa koskeva sopimus sekä muut vastaavat sopimukset. Toimistomme asianajajat hoitavat esimerkiksi edellä mainittujen sopimusten laadinnan. Samalla voit sopimuksen laadinnan ohessa saada oikeudellisen arvion sopimuksiin liittyvistä oikeusvaikutuksista, kuten esimerkiksi, varainsiirtoverosta, myyntivoittoverosta tai muusta verosuunnitteluun liittyvästä erityiskysymyksestä.

 

Usein osapuolten välillä on riitaa siitä, mitä tarkalleen ottaen on sovittu. Nämä sopimusriidat, joihin voi liittyä velkomus, perintä tai irtisanominen, ovat laadultaan tyypillisiä toimistomme hoitamia asianajotoimeksiantoja. Hyvä sopimus ennaltaehkäisee näitä riitoja, mutta riidan sattuessa asianajajamme auttavat toimeksiantajaa tämän laillisten oikeuksien toteutumisessa parhaalla mahdollisella tavalla.