JULKISOIKEUS

Julkisoikeudella tarkoitetaan sitä oikeusjärjestyksen osaa, jossa säädellään julkisen vallan käyttöä. Julkinen valta puolestaan kuvastaa sitä vallan käyttöä, jota julkisyhteisöt kohdistavat luonnollisiin henkilöihin ja oikeushenkilöihin. Julkisoikeuden osa-alueita ovat valtiosääntöoikeus, hallinto-oikeus, vero-oikeus ja lääkintäoikeus. Hallinto-oikeus puolestaan jakautuu useisiin eri oikeudenalakokonaisuuksiin.

Yksityinen ihminen tai yhteisö voi kohdata julkisen vallan käyttöä arkisissa asioissa, jotka voivat koskea esimerkiksi terveyttä, asumista ja rakentamista, koulutusta tai työtä. Tällöin julkisen vallan käyttäjänä toimiva taho voi olla vaikka kunnallinen päättäjä, poliisi, lääkäri tai opettaja. Päätöksentekomenettelyä säätelevä laki on tuolloin usein hallintolaki tai kuntalaki. Erimielisyyden kohteeksi voi tulla muun ohessa rakennuslupa, kiinteistövero, kunnallisvero, yleiskaava, asemakaava tai rantakaava, tonttia tai rakennuspaikkaa koskeva riita sekä kaavoitusta tai opetusta koskeva kysymys. Usein asianajajan tarve ilmenee tilanteessa, jossa yksityinen henkilö tai yhteisö katsoo oikeutensa tulleen loukatuksi viranomaisen edellä mainittuja asioita koskeva päätöksenteon myötä. Tällöin käytettävinä oikeussuojakeinoina ovat usein oikaisuvaatimus sekä hallintovalitus tai kunnallisvalitus hallinto-oikeuteen, verovalitus tai ulosottovalitus. Toimistomme asianajajat perehtyvät päämiehensä ongelmaan ja antavat ensivaiheessa oikeudellisen asiantuntija-arvion tarkoituksenmukaisimmasta oikeussuojakeinosta käsillä olevaan yksityshenkilön, yrityksen tai muun yhteisön ongelmaan sekä pyrkivät auttamaan päämiestään tämän laillisten oikeuksien toteutumisen edistämiseksi.